Het Dalton onderwijs kent zes kernwaarden:

Gerelateerde afbeelding


Natuurlijk worden aspecten van deze principes op alle basisscholen toegepast. Op onze school zijn het echter kernwaarden, waarop we ons onderwijs met de kinderen baseren. 

Verantwoordelijkheid (of Vrijheid in gebondenheid)
In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. In overleg met leerling, ouders en leerkracht wordt bepaald hoever die vrijheid en verantwoordelijkheid kan gaan. De opdracht ligt vast, de vrije keuze ligt in:
• het tempo en volgorde waarin het kind wil werken
• alleen willen werken of samenwerken met anderen
• de tijd die aan verschillende onderdelen wordt besteed

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter iets te begrijpen. Deze werkvorm vraagt meer energie van een kind dan het passief repeteren, zoals dat vaak gebeurt. Leren moet je zelf doen, iemand anders doet ’t niet voor je.

Samenwerken
In ons dagelijkse leven moeten we samenwerken met allerlei mensen. Het lijkt ons goed dat de kinderen dit op school al leren. In een Daltonschool krijgen de kinderen volop de gelegenheid met elkaar samen te werken. Zo leren kinderen elkaar dingen uit te leggen; ze helpen elkaar door het stellen van vragen, door samen naar een oplossing van een vraagstuk te zoeken en vooral door elkaar te stimuleren en de waarheid te zeggen.

Maatjes
Alle kinderen hebben een maatje. Iedere week wordt er een nieuw maatje gekozen. Je mag elkaar over en weer één keer kiezen en daarna moet je eerst met alle andere kinderen van de groep maatje zijn geweest voordat je een tweede keer hetzelfde kind kiest. ‘Maatje zijn’ heeft ook een sociale functie; je leert elkaar op een andere manier kennen en daardoor waarderen.

Taakbrief
Alle groepen werken met een taakbrief. Op onze school noemen we dat de strippenkaart. 
In groep 1 en 2 staan de activiteiten van de komende week op deze strippenkaart. Samen met hun maatje wordt er een activiteit gekozen. Op het bord waar de strippenkaarten hangen wordt het kaartje waar de gekozen activiteit op staat naast de strippenkaart gehangen. Na afloop kleuren de kinderen met de dagkleur de activiteit op hun strippenkaart in. 
In groep 3 maken de kinderen gebruik van een dagstrippenkaart. Na het maken van hun strippenkaartwerk kleuren ze het gemaakte in met de dagkleur.  Dit strippenkaartwerk bestaat uit het maken van taal- en rekenwerkbladen, tablet (taal- en rekenapps), computer (ambrasoftrekenen en Veilig Leren Lezen) en de keuzekast waar de kinderen kunnen kiezen uit het bouwen, spelen met poppen, tekenen en nog veel meer.
Groep 4 t/m 6 werken met een dagstrippenkaart. Per dag staat vermeld wat er gedaan moet worden. De kinderen overleggen met hun maatje in welke volgorde de activiteiten worden gedaan. Ze maken een planning. Wat klaar is wordt afgetekend op de strippenkaart.
Groep 7 en 8 werken met een weekstrippenkaart. Op de taakbrief worden de lessen voor de komende week aangegeven: niet alleen het hoofdstuk en de te maken opgaven, maar ook of er een gezamenlijk instructiemoment is en of de kinderen mogen samenwerken. Daarnaast zijn er vakgebieden, zoals spelling, lezen, computeropdrachten en schrijven, die over de week moeten worden verdeeld. De kinderen doen dit door te plannen met dagkleuren: elke dag heeft een eigen kleur (maandag is bijv. rood  en dinsdag is oranje). Als een taak is afgerond, kleurt het kind dit op de strippenkaart af met de dagkleur. De kinderen leren op deze manier niet alleen om goed te plannen; ze kunnen ook altijd verder met hun werk (ook als de leerkracht -vanwege instructie aan een ander niveaugroepje of in het geval van een combinatiegroep aan een andere jaargroep- niet beschikbaar is voor hulp). Kinderen leren op deze wijze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht krijgt ook via de strippenkaart een goed beeld van de aanpak van de kinderen.

Principes
Onze Dalton-principes krijgen ook vorm in de volgende afbeelding:
                                                  
Er zijn aan alle begrippen twee kanten


De driehoek die om de basisprincipes van het Daltononderwijs is getekend, heeft als basis het woord “Vertrouwen”. Een leerkracht die handelt volgens de Dalton-principes begeleidt de leerlingen bij het komen tot oplossingen door vrijheid te bieden binnen duidelijke kaders (verantwoordelijkheid en zelfstandigheid), open vragen te stellen, wederzijdse afhankelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect (samenwerking, we hebben elkaar nodig en kunnen daadwerkelijk op elkaar rekenen), gaat uit van de mogelijkheden van een kind en probeert daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Reflectie
Reflectie is een nieuwe kernwaarde binnen het Daltononderwijs. Reflecteren kan op veel manieren en op allerlei niveaus gedaan worden. Kinderen reflecteren op hun eigen werk. de leerkracht reflecteert op zijn of haar werk. De leerkracht reflecteert met de kinderen op hun werk en hun gedrag. Leerkrachten reflecteren met de ouders over de vorderingen van hun kinderen. Leerkrachten, ouders en kinderen reflecteren samen over de gestelde leerdoelen.

Om dit laatste gestalte te geven houden we reflectiegesprekken. Dit geldt voor de kinderen van de groepen vijf tot en met zeven. Dit zijn gesprekken waarbij de kinderen aan hun ouders vertellen over hoe ze ervoor staan. Deze gesprekken worden met de leerkracht onderschooltijd met het kind voorbereid.