Medezeggenschapsraad


 

Aan onze school is een medezeggenschaprraad (MR) verbonden. De MR denkt mee over het beleid op de school. Op verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR advies mag geven of in moet stemmen met besluiten die er op de school genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lesmethodes, de schoolgids of een eventuele verbouwing. In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het medezeggenschapsraadreglement. Ook heeft de MR recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken. De MR van onze school vergadert 5-6 keer per jaar. Daarnaast is het regelmatig overleg met de ouderwerkgroep (OWG) en de klankbordgroep (KBG).
De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel.
De MR leden zijn:
Ouders:
Mirella Willems (voorzitter)
Peter Boedeltje
Willemijn Warmink-Perdijk
 
Personeel:
 
Annemiek Boksem (secretaris)
Marrit Post
Martine Hamberg
 
Naast de MR kennen we binnen Chrono ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Hierin hebben ook ouders en personeelsleden van de verschillende scholen binnen Chrono zitting. De GMR geeft advies en instemming op beleid wat Chrono breed gemaakt wordt.