Medezeggenschapsraad


 

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (= mr) verbonden. Het gaat er daarbij om mensen de gelegenheid te geven mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel.

De bevoegdheden van de mr bestaan uit:


In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het voor onze school vastgestelde medezeggenschapsraadreglement.

De MR-leden zijn:
Margreta Kragt, Liesbeth Jansen en Mirella Willems (ouders)
Marrit Post en Annemiek Bokxem (personeel)

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Elke school is daar door personeelsid en een ouder vertegenwoordigd.