OuderwerkgroepDe Ouder Werkgroep (OWG) heeft drie hoofddoelen:
  1. Het ondersteunen van het schoolteam bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen;
  2. Het ondersteunen van de school bij de aanpak van huishoudelijke en technische zaken;
  3. Het bevorderen en onderhouden van een goed contact tussen school en ouders.
 
1. Ondersteuning van het schoolteam
De OWG ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen,
opdat de leerlingen van de school ontplooiingskansen hebben. Het betreft onder andere
het meedenken en meehelpen bij de organisatie van:
De ondersteuning betreft onder andere het maken van planningen en roosters voor
de inzet van ouders, het regelen van cadeaus, het doen van de boodschappen,
het versieren van de school en het schenken van koffie/thee en limonade aan leerlingen en
ouders tijdens activiteiten. De OWG roept hierbij waar nodig de hulp in van andere ouders.
 
2. Ondersteuning bij huishoudelijke en technische zaken
De OWG ondersteunt de school bij het onderhoud van de school en het schoolterrein.
Dit gebeurt door het organiseren van klusochtenden en – avonden met ouders , waarbij
de OWG het materiaal en materieel regelt en ouders uitnodigt om te komen helpen.
Ook het plaatsen en onderhouden van de speeltoestellen regelt de OWG.
 
De OWG regelt, tot slot, dat er bij het aan- en uitgaan van de school twee (bevoegde) klaar-overs
staan op de oversteekplaats voor de school. Binnen de OWG is hiervoor een specifieke
verkeersouder aangewezen. Op dit moment is dit Henriëtte Schonewille.
U kunt zich bij haar opgeven als u wilt helpen bij het klaar-overen.
Ook voor vragen m.b.t. het klaar-overen kunt u bij haar terecht.
 
3. Betrokkenheid ouders
Het derde doel van de OWG is het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school.
Om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te kunnen wisselen, sluit de OWG elk schooljaar af
met een barbecue voor alle ouders.
Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd, alwaar het jaarverslag en
de begroting van de OWG worden toegelicht en de ouders, door een hiervoor uitgenodigde spreker,
worden geïnformeerd over een actueel onderwijsinhoudelijk onderwerp of een kind gerelateerd thema.
 
Bekostiging activiteiten
Voor bovengenoemde activiteiten die de school organiseert (vieringen met Sinterklaas, kerst
en Pasen, afscheid van groep 8, etc.) krijgt de school geen geld van de overheid, aangezien
ze niet tot het reguliere lesprogramma behoren. Deze activiteiten worden derhalve betaald
uit de vrijwillige ouderbijdrage en tevens uit de inkomsten uit de inzameling van oud papier.
Dus bewaar vooral uw oud papier voor de school!
De inzameldata staan op de jaarkalender en worden tevens vermeld op het “Infootje”.
 
De penningmeester van de OWG regelt het innen van de ouderbijdrage en het beheer daarvan.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 15,- per kind.
Daarnaast zorgt de penningmeester jaarlijks voor een overzicht van de uitgegeven gelden en
een begroting voor het nieuwe schooljaar.
 
Werkwijze
De OWG vergadert circa 7 keer per jaar. De data van deze vergaderingen kunt u terugvinden
op de jaarkalender van de school.
Bij de vergaderingen van de OWG is er altijd een vertegenwoordiger van het schoolteam
aanwezig en een afgevaardigde van de Medezeggenschapsraad.
 
Tijdens de vergaderingen bereid de OWG de activiteiten voor en stemt deze af met het teamlid.
Tevens worden de voorbije activiteiten geëvalueerd om deze in de toekomst nog beter te laten
verlopen.
 
Samenstelling
De OWG bestaat op dit moment (schooljaar 2018/2019) uit:
 
Heeft u vragen, opmerkingen, een leuk idee voor een activiteit of misschien wel tijd om ons
te helpen, u kunt ons altijd aanspreken bij school.
Daarnaast staan onze telefoonnummers op de leerlingenlijst.
 
Tot slot
Laten we ons met z’n allen inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef - en werksfeer
op school, opdat onze kinderen een fijne basisschooltijd hebben met vele mooie herinneringen!!
Want uiteindelijk doen wij het allemaal samen voor onze kinderen!
 
 
Met vriendelijke groet,
De Ouder Werkgroep