Over onze school 

De Groen

Onze Chr. Basisschool voor Daltononderwijs, is een relatief kleine school gelegen aan het rand van het dorp in een groene omgeving. Op dit moment hebben we ongeveer 165 leerlingen. Onze school kenmerkt zich door een open karakter. Er is veel ruimte zowel in figuurlijke als letterlijke zin. Dit komt een een optimale ontwikkeling van de kinderen ten goede.

 

Situering van de school


 De Groen  is een school aan de rand van het dorp Dedemsvaart.
 
Achter de school is een groot speelveld.
Het ligt aan de rand van het industrieterrein, Door de komst van een rotonde dicht bij de school is de verkeersdrukte voor de school met name van groot vrachtverkeer verminderd.
Door de vele ruimte rondom de school kunnen kinderen zich uitleven in het bouwen van hutten. Ook hebben wij een schooltuin en een buitentheater.

 

De missie van de school

Wij proberen op onze school een omgeving te scheppen waarin iedereen zich gelukkig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht afkomst, mogelijkheden of prestaties. Het gaat niet in de eerste plaats om de leerstof, maar om elk individueel kind. We proberen steeds elk kind dat te geven wat het in elk stadium van zijn/haar ontwikkeling nodig heeft. Hierbij is geen enkel mens gelijk.
Leren op de Groen; samen denken, durven, doen!!

 

De visie van de school

 

Levensbeschouwelijke uitgangspunten:

Wij vinden het van essentieel belang dat allen die bij de school betrokken zijn, het van harte de moeite waard vinden uit te gaan van bijbelse waarden en normen. Er wordt naar gezocht de Bijbel in deze tijd te zien en dit in woord en daad tot uitdrukking te brengen.
Dit komt in de dagelijkse praktijk tot uiting in: vieringen, het gebruik van “Trefwoord”, dagopening en sluiting met gebed en/of een lied, de omgang met elkaar en in groepsgesprekken. Belangrijk daarbij is dat er vanuit een Bijbels perspectief aandacht wordt geschonken aan wat er in de omgeving en in de wereld actueel is.

 

Pedagogische uitgangspunten:

We streven naar een goede, plezierige sfeer, waarin het voor de kinderen, ouders en leerkrachten goed toeven is op basis van wederzijds respect, onderling vertrouwen en hulp. Kinderen moeten zich op school thuis voelen; er is ruimte om “anders”  te mogen zijn; onderlinge verschillen worden geaccepteerd. Het vertrouwen moet over en weer zo groot zijn dat de kinderen zich durven te uiten.
Rust, orde en regelmaat in en rond het schoolgebouw dragen bij tot een goede werksfeer, waarin kinderen de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen. Regels en afspraken worden in onderling overleg vastgesteld.
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij goede en open contacten tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk zijn. Het samenwerken van kinderen, ouders en leerkrachten moet er toe bijdragen dat de waardering en het onderling vertrouwen groeit.
Kinderen wordt de ruimte geboden om binnen de afgesproken grenzen een eigen verantwoordelijkheid te dragen, keuzes te kunnen en mogen maken. De mate van vrijheid is afhankelijk van leeftijd, groepssamenstelling, sfeer en mate van zelfstandigheid. Deze vrijheid is altijd in gebondenheid en mag nooit ten koste gaan van een ander.

 

Onderwijskundige uitgangspunten:

We willen de kinderen kansen geven hun leef- en belevingswereld te verkennen en uit te breiden. Daarbij accepteren we verschillen tussen leerlingen en proberen we achterstanden te verkleinen door extra zorg voor kinderen met problemen op een gebied. Aan de behoefte van kinderen met een hoge begaafdheid willen we door middel van extra en/of keuzewerk tegemoet te komen.
De kinderen moeten kennis en vaardigheden verwerven en toepassen om hen voor te bereiden op een zich steeds uitbreidende wereld. In zoveel mogelijk realistische en zinvolle situaties moeten de kinderen door probleemoplossend handelen, toepassen van verworven kennis en vaardigheden de gestelde leerdoelen realiseren.
De kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds veranderende maatschappij te kunnen redden.

 
Daltonschool:

De Groen  is een gecertificeerde Daltonschool.
Dit houdt in dat de begrippen vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken een belangrijke plaats innemen binnen de school.
Binnen de grenzen van de afspraken of regels die er op school zijn afgesproken krijgen de kinderen een grote vrijheid zo u wilt verantwoordelijkheid. We proberen hun zelfstandigheid te bevorderen door eigen initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren. De kinderen werken met een strippenkaart (taakbrief), waarbij ze vrij zijn, in overleg met hun maatje, wat en hoeveel ze werken aan de opdrachten die hier op staan als aan het eind van de week alle opdrachten maar gedaan zijn. Het samenwerken krijgt gestalte door het werken met een maatje. Ook passen we structuren toe van het coöperatief leren. Hierbij zijn alle kinderen aantoonbaar meer actief bezig. Volgens Helen Parkhurst, de grondlegger van de Daltonscholen heeft de maatschappij mensen zonder vrees nodig. Op verschillende manieren proberen wij kinderen te helpen zich vrij te uiten.

 
Stichting voor P.C.P.O.Chrono

De school is onderdeel van de stichting voor Prot. Chr. Primair Onderwijs Chrono. Deze stichting telt zestien scholen in de gemeente Hardenberg.
Bovenschools is er een bestuursdirecteur en er zijn op het bestuurscentrum een aantal mensen werkzaam voor personele en financiële werkzaamheden.
Eén keer per maand is er een directeurenoverleg en één keer per maand is er een portefeuillegroep overleg.
Er is een portefeuillegroep personele zaken, onderwijskundige zaken, financiële zaken en een groep beheer en onderhoud gebouwen.
In elke groep hebben vier directeuren zitting die verslag doen op het directeurenoverleg.
Naast de M.R. heeft de school tevens een schoolcommissie, hierin hebben ouders van de school zitting. Zij behartigen de zaken van de eigen school.

 

Specifieke kenmerken van de school

 

Schoolorkest:

Op school wordt veel aandacht besteed aan muziek. Kinderen die een muziekinstrument bespelen mogen vanaf groep vijf meedoen met het schoolorkest. Zij oefenen één keer per week. Voor elke vakantie wordt er een "cola"concert gegeven. Hier kunnen de kinderen dan laten horen wat ze zoal kunnen op muzikaal gebied. Dit is niet alleen bestemd voor het schoolorkest, maar ook voor de jongere kinderen die b.v. op A.M.V. of op een koor zitten.
Eén keer per jaar is er een open podium. Dan mogen kinderen die dat willen op allerlei manieren laten zien wat ze zoal in hun mars hebben op gebied van muziek, dans, zang en toneel.

Ontdektuin:

Naast de school is een ontdektuin aangelegd waarin alle zintuigen worden geprikkeld en waar kinderen opdrachten krijgen.
De ontdektuin is verdeeld in verschillende thema’s: zo is er een kruidentuin, een ruikgedeelte, een voeltuin, een waterpartij, een vlindertuin, een luistertuin een proeftuin en een mollengang waar kinderen gebukt doorheen kunnen kruipen.
Ook is er voor iedere klas een stukje tuin die door de kinderen onderhouden wordt. Hier kan gezaaid, gewied en geoogst worden. Hierbij helpen de ouders. Zij zijn gekoppeld aan een groep en halen op een vast moment in de week een paar kinderen uit de groep die dan in de tuin aan het werk gaan.

 
Meespeeltheater:

Achter de school is een heus meespeeltheater met een kleine tribune voor het publiek. Hier bevindt zich ook de dramaboom. In deze boom bevinden zich drie deurtjes met wie, wat en waar erop. De kinderen pakken uit elk vak een kaartje om te weten wie ze uit moeten beelden, wat ze uit moeten spelen en waar het gebeurt.
Zo proberen we te stimuleren dat kinderen zich vrij durven op te stellen en zich te durven uiten

 

Gebouw:

Het schoolgebouw dateert uit 1955, na eeb aantal verbouwingen is het huidige gebouw ontstaan. In totaal hebben we nu zeven leslokalen, een gemeenschapsruimte en een ruime hal waar de computers staan opgesteld van de bovenbouw. We proberen alle ruimtes zo optimaal mogelijk te gebruiken. Ook buiten de lokalen zijn werkplekken gecreëerd waar de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen.

 
Team:

Het team bestaat uit 12 teamleden, een fulltimer en de rest werkt parttime. 
We hebben een prima werksfeer. Er wordt onderling plezier gemaakt.
Een aantal collega’s hebben specifieke kwaliteiten, waar over en weer gebruik van wordt gemaakt. Het team bestaat uit betrokken mensen die graag bereid veel werk voor de school te verrichten. 
Binnen het taakbeleid houden we rekening met de voorkeuren van de teamleden. De teamleden hebben binnen hun taak de bevoegdheid om waar nodig beslissingen te nemen.

 

Betrokkenheid van de ouders:

UIt de laatst gehouden ouderenquette blijkt dat ouders de school positief waarderen. Fiujn is dat de ouderbetrokkenheid groot is. Heel veel ouders bieden de helpende hand o.a. bij de atelieropdrachten in de onderbouw, de tuin en het vervoer voor allerlei excursies. Zonder de hulp van deze ouders zouden we heel veel activiteiten binnen en buiten de school niet kunnen doen.